Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Коваль Марiя Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Медвежа Воля"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
82129, Львiвська область, Дрогобицький р-н, с.Медвежа, вул.Сiчових Стрiльцiв, 1
4. Код за ЄДРПОУ
31417231
5. Міжміський код та телефон, факс
(067) 370-16-86 -
6. Електронна поштова адреса
-

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №73 Бюлетень "Цiннi Папери України" 21.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці medvega-volia.emiti.net в мережі Інтернет 21.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.04.2016 обрано Член Наглядової ради Чумаченко Володимир Вячеславович КС 612424
25.12.2007 Дрогобицьким МВ ГУ МВС України у Львiвськiй областi
626416
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Медвежа Воля», якi вiдбулися 19 квiтня 2016 року (протокол №б/н вiд 19.04.2016 р.) прийнято рiшення - продовжити термiн повноважень члена Наглядової ради товариства Чумаченка Володимира Вячеславовича, паспорт КС 612424, виданий 25.12.2007р, Дрогобицьким МВ ГУ МВС України у Львiвськiй областi, володiє 72.479% акцiй, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - директор на ТзОВ "Євроген Україна". Строк призначення на посаду 3 роки.
19.04.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Черевичко Сергiй Анатолiйович МЕ 769577
07.06.2006 Святошинським РУГУМВС України у м.Києвi
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Медвежа Воля», якi вiдбулися 19 квiтня 2016 року (протокол №б/н вiд 19.04.2016 р.) звiльнено з посади члена Наглядової ради Черевичко Сергiя Анатолiйовича, паспорт МЕ 769577, виданий 07.06.2006 р., Святошинським РУГУМВС України у м.Києвi, акцiями товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 3 роки
19.04.2016 обрано Член Наглядової ради Чумаченко Анна Володимирiвна КС 968880
07.07.2012 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Медвежа Воля», якi вiдбулися 19 квiтня 2016 року (протокол №б/н вiд 19.04.2016 р.) прийнято рiшення - продовжити термiн повноважень члена Наглядової ради товариства Чумаченко Анни Володимирiвни,паспорт КС 968880, виданий 20.10.1994 р., Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi, акцiями товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - Львiвський мед унiверситет, студентка. Строк призначення на посаду 3 роки.
19.04.2016 обрано Директор Коваль Марiя Володимирiвна КВ 452970
27.06.2000 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Медвежа Воля», якi вiдбулися 19 квiтня 2016 року (протокол №б/н вiд 19.04.2016 р.) прийнято рiшення - продовжити термiн повноважень директора товариства Коваль Марiї Володимирiвни, паспорт КВ 452970, виданий 27.06.2000 р. Дрогобицьким МВ УМВС україни у Львiвськiй областi, акцiями товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв– стоматолог, Дрогобицька полiклiнiка. Строк призначення на посаду 3 роки
19.04.2016 обрано Ревiзор Сергеєв Андрiй Альбертович КА 572058
17.10.1997 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi,
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Медвежа Воля», якi вiдбулися 19 квiтня 2016 року (протокол №б/н вiд 19.04.2016 р.) прийнято рiшення - продовжити термiн повноважень Ревiзора товариства Сергеєва Андрiя Альбертовича, паспорт КА 572058, виданий 17.10.1997 р., Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi, акцiями товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ВАТ "Прикарпатбуд" ДУМБ , iнженер-програмiст. Строк призначення на посаду - до наступних загальних зборiв акцiонерiв.
19.04.2016 обрано Член Наглядової Ради Болюк Роман Васильович КА 840842
02.06.1998 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Медвежа Воля», якi вiдбулися 19 квiтня 2016 року (протокол №б/н вiд 19.04.2016 р.) прийнято рiшення - обрано на посаду Члена Наглядової ради Болюка Романа Васильовича, паспорт КА 840842, вид.02.06.1998 Дрогобицьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi. Акцiями товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв – приватний пiдприємець. Строк призначення на посаду 3 роки