Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Коваль Марiя Володимирiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "МЕДВЕЖА ВОЛЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
31417231
4. Місцезнаходження
Львівська , Дрогобицький, 82129, с.Медвежа, вул.Сiчових Стрiльцiв, 1
5. Міжміський код, телефон та факс
(03244) 77-813 немає
6. Електронна поштова адреса
info@eurogaine.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №76   20.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці medvega-volia.emiti.net в мережі Інтернет 20.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Товариство не володiє жодними лiцензiями. Товариство не приймає участi в створеннi iнших юридичних осiб. Посада корпоративного секретаря не передбачена. Послугами рейтингового агентства Товариство не користується. Облiгацiї, борговi та iншi цiннi папери не випускались. Викуп власних акцiй не здiйснювався. Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавались. Товариство не є фiнансовою установою, що утворена у формi акцiонерного товариства. Iпотечнi активи вiдсутнi. Випуск сетифiкатiв ФОН не здiйснювався. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не складалась. Особливої iнформацiї за звiтний перiод не виникало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "МЕДВЕЖА ВОЛЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 №363441
3. Дата проведення державної реєстрації
27.03.2001
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
216068.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
01.19 Вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур
01.50 Змiшане сiльське господарство
- -
10. Органи управління підприємства
д/в
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «КРЕДОБАНК» у м.Дрогобич
2) МФО банку
325365
3) поточний рахунок
2600301654342
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
0
6) поточний рахунок
0

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваль Марiя Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Медсестра , Дрогобицька стоматполiклiнiка, Львiвська область
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2016 3 роки
9) Опис
Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Розмiр винагороди за виконання обов'язкiв Директора визначається умовами контракту. Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Медвежа Воля", якi вiдбулися 19 квiтня 2016 року (протокол вiд 19.04.2016 р.) призначена на посаду Директора (продовжено повноваження).
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чумаченко Володимир Вячеславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища незакiнчена
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТзОВ "Євроген Україна", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2016 3 роки
9) Опис
Скликання та проведення засiдань Наглядової ради. Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Медвежа Воля", якi вiдбулися 19 квiтня 2016 року (протокол вiд 19.04.2016 р.) призначений на посаду (продовжено повноваження) Голови Наглядової ради. Змаймає посаду директора на ТзОВ "Євроген Україна", мiсцезнаходження: Львiвська обл., Дрогобицький р-н, с. Михайлевичi, вул. Молодiжна, 25.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чумаченко Анна Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1994
5) освіта**
Середня спецiальна
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «МЕДВЕЖА ВОЛЯ», менеджер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2016 3 роки
9) Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядовоїї ради. Повноваження визначаються статутом товариства. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Медвежа Воля", якi вiдбулися 19 квiтня 2016 року (протокол вiд 19.04.2016 р.) призначена на посаду члена Наглядової ради (продовжено повноваження). Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Болюк Роман Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Середньо спецiальна
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Пiдриємницька дiяльнiсть, свiдоцтво № 24180000000001726 вiд27.05.2008р.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2016 3 роки
9) Опис
Участь в засiданнях Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї Наглядовоїї ради. Повноваження визначаються статутом товариства. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Медвежа Воля", якi вiдбулися 19 квiтня 2016 року (протокол вiд 19.04.2016 р.) призначений на посаду члена Наглядової ради.Займається пiдприємницькою дiяльнiстю, мiсцезнаходження: Львiвська обл., м.Трускавець , вул. Стебницька, 92 кв.47.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сергеєв Андрiй Альбертович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Прикарпатбуд" ДУМБ , iнженер-програмiст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.04.2016 до наступних рiчних зборiв
9) Опис
Участь у перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, складання висновку по рiчному звiту та балансу пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Медвежа Воля", якi вiдбулися 19 квiтня 2016 року (протокол вiд 19.04.2016 р.) призначений на посаду Ревiзора (продовжено повноваження). Займає посаду iнженера-прогармiста у ВАТ "Прикарпатбуд" ДУМБ.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Коваль Марiя Володимирiвна 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Чумаченко Володимир Вячеславович 626416 72.479 626416 0 0 0
Член Наглядової ради Чумаченко Анна Володимирiвна 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Болюк Роман Васильович 0 0 0 0 0 0
Ревiзор Сергеєв Андрiй Альбертович 0 0 0 0 0 0
Усього 626416 72.479 626416 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Чумаченко Володимир Вячеславович 626416 72.479 626416 0
Усього 626416 72.479 626416 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2017
Кворум зборів** 98.87
Опис 1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3.Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4.Звiт директора товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5.Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду
6.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про роботу за 2016 р. та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства за 2016 р.
7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016р.
8.Про порядок розподiлу прибутку за 2016 рiк та покриття збиткiв.
На вимогу акцiонера, який володiє бiльше нiж 5%простих акцiй ПрАТ «Медвежа Воля», включене нове питання в порядок денний загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Медвежа Воля»
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть, прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Пртинятi рiшення.
1. Обрано склад лiчильної комiсiї.
2. Обрано Головута секретаря загальних зборiв.
3. Запропонований регламент роботи зборiв – затверджено.
4. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016р. взято до вiдома.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016р. взято до вiдома.
6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016р. взято до вiдома.
7. Рiчний звiт Товариства за 2016р. – затверджено.
8. Затверджено результати фiнансової дiяльностi товариства за 2016 рiк – прибуток в розмiрi 8 тис. грн.
Затверджено покриття прибутком збиткiв минулих перiодiв.
9. Попередньо схвалити будь-якi значнi правочини граничною вартiстю два мiльйони гривень.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19.11.2001 572/1/01 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000147219 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 864274 216068.5 100
Опис Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає. Додаткової емiсiї не було. 19.04.2013р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 282.5 379.0 0 0 282.5 379.0
будівлі та споруди 199.3 174.8 0 0 199.3 174.8
машини та обладнання 18.6 56.4 0 0 18.6 56.4
транспортні засоби 56.1 139.5 0 0 56.1 139.5
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 8.5 8.3 0 0 8.5 8.3
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 282.5 379.0 0 0 282.5 379.0
Опис Умови використання основних засобiв нормальнi. Обмежень щодо використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 908 902
Статутний капітал (тис. грн.) 216.1 216.1
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 216.1 216.1
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з рiшенням Державної комiсiї з цнiних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485 "Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними балансу.
Висновок Порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу свiдчить про їх вiдповiднiсть вимогам статтi 155 ЦКУ.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 25.6 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 452.2 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 477.8 X X
Опис: За звiтний перiод кредити банкiв не брались.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Iнформаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31058616
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03057, м.Київ, вул.Смоленська, 6 кiм.101
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4712 28.09.2017
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 354/3
25.01.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства “МЕДВЕЖА ВОЛЯ”, що складається з балансу станом на 31 грудня 2017 р., звiту про фiнансовi результати, що закiнчився зазначеною датою.
На нашу думку, за винятком впливу питання,описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту,фiнансова звiтнiсть Товариства, що додається, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996- XIV .
Станом на 31.12.2017 року виявлено, що бухгалтером Товариства не вiдшкодовано податковий кредит на загальну суму 1667,00 грн. вiд закупiвлi канцтоварiв на суму 641.00грн., пального на суму 6068,00 грн., госптоварiв на суму 3291.00грн. Даний податковий кредит було списано на iншi операцiйнi витрати, що впливає на зменшення доходу фiнансового результату пiдприємства i заниження податкового кредиту, тому нами було звернено застереження у веденнi бухгалтерського i податкового облiкiв пiдприємства.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора з аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Номер та дата договору на проведення аудиту 20/01
20.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 15.03.2018
19.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 19.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 8000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/в Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/в Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Позачерговi збори не скликались
Інше (зазначити) Позачерговi збори не скликались
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Позачерговi збори не скликались
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Позачерговi збори не скликались

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 1
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Не проводила.

Не проводила.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Комiтетiв не створено.
Інші (запишіть) Комiтетiв не створено.

Комiтетiв не створено.
Комiтетiв не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/в X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/в

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не визначились.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/вФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "МЕДВЕЖА ВОЛЯ" за ЄДРПОУ 31417231
Територія за КОАТУУ 4621285001
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 232
Вид економічної діяльності за КВЕД 01.50
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вул.Сiчових Стрiльцiв, 1, с.Медвежа, Дрогобицький р-н, Львiвська обл., 82129

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 282.5 379
- первісна вартість 1011 896 1063.7
- знос 1012 ( 613.5 ) ( 684.7 )
Довгострокові біологічні активи: 1020
Довгострокові фінансові інвестиції 1030
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 282.5 379
II. Оборотні активи
Запаси 1100 536.9 512
- у тому числі готова продукція 1103 536.9 512
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 0.8 2.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 18.9 18.5
- у тому числі податок на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 180.2 0
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 0.1 1.1
Витрати майбутніх періодів 1170 429.1
Інші оборотні активи 1190 43.5
Усього за розділом II 1195 736.9 1006.5
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 1019.4 1385.5

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 216.1 216.1
Додатковий капітал 1410 813.2 813.2
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -127.5 -121.6
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Усього за розділом I 1495 901.8 907.7
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 2.6 39
- товари, роботи, послуги 1615
розрахунками з бюджетом 1620 22.3 25.6
у тому числі з податку на прибуток 1621
- зі страхування 1625 1.2 2
- з оплати праці 1630 5.9 8
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 85.6 403.2
Усього за розділом IІІ 1695 117.6 477.8
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700
Баланс 1900 1019.4 1385.5

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 501.4
Інші операційні доходи 2120 6.4
Інші доходи 2240 9.4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 517.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 454.9 ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( 56.4 ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 511.3 ) ( )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 5.9
Податок на прибуток 2300 ( ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 5.9


Примітки до балансу б/д
Примітки до звіту про фінансові результати д/в
Керівник Коваль М.В.
Головний бухгалтер -